اسب ها

پیشانی اسب ها تا روز رستاخیز جایگاه خیر و برکت است

یکشنبه 23 تیر‌ماه سال 1387

آموزش آماده کردن اسب برای پرش

نوشته شده توسط: سینا مقصودی پور

آموزش آماده کردن اسب برای پرش

 

چگونه اسب را برای پرش آماده کنیم

پرش با اسب نیازمند صرف وقت ، تمرین و تعامل متقابل بین اسب و سوار است.

دستور العمل :

قدم اول - یک اسب بلند قد انتخاب کنید. اسبهایی که از نژاد بلند قد هستند مثل تروبرد و کلاً اسبهای خونگرم استعداد خوبی برای پرش دارند.

قدم دوم - آهسته . آموزش پرش را با قدم رفتن روی چهارپر(کاوالیتی - تیر های چوبی گرد که روی زمین قرار می گیرند ) شروع کنید . این کار باعث می شود اسب هنگام عبور از روی مانع تعادلش را حفظ کند.

قدم سوم - شروع کنید به یورتمه رفتن روی کاوالیتی ها . اسب ناچار می شود در مورد بلند کردن و گذاشتن دست ها و پاهایش در زمان درست و جای درست دقت کند. تعادل و هماهنگی با این تمرین افزایش می یابد.

قدم چهارم - حالا شروع کنید به چهارنعل رفتن روی کاوالیتی ها. اسب یاد میگیرد زمان مناسب برای پرش چه وقتی است.

قدم پنجم - به کاوالیتی ها ارتفاع دهید. در این مرحله باید 15 سانتی متر بالاتر از زمین قرار بگیرند.

قدم ششم - حالا قدم ، یورتمه و چهارنعل را با این ارتفاع تمرین کنید.

قدم هفتم - بعد از اینکه اسب در قدم قبلی موفق شد ارتفاع را تا حدود 25-22 سانتی متر افزایش دهید.

قدم هشتم - تمرین قدم ، یورتمه و چهارنعل را روی کاوالیتی با ارتفاع 30 سانتی متر

 قدم نهم - اسب شما برای پرش آمده است . چهارنعل به سمت یک کاوالیتی کوتاه بتازید. دستجلو باید اندازه باشد. کمی به سمت جلو خم شوید و از روی زین بلند شوید و بپرید.

نکات :

  1. اول با ارتفاع کوتاه شروع کنید. در هر مرحله آ‌نقدر تمرین کنید تا اسب حرکات صحیح پیدا کرده بی خطا از روی چهارپرها عبور کند.

  2. همیشه کلاه ایمنی به سر داشته باشید.

  3. وقتی تمرین پرش می کنید برای احتیاط کسی در نزدیکی محل تمرین شما حضور داشته باشد.

  4. اگر در راستای مانع قرار ندارید می توانید یک دایره بزنید و در مسیر بیافتید.

  5. وسط پرش روی زین ننشینید چرا که سنگینی وزن شما تعادل اسب را بهم می زند مگر اینکه اسبتان واقعاً آزموده باشد ( در هر حال عادت بدی است )

  6. حرکاتتان با اسب هماهنگ باشد هیچوقت زود تر از او اقدام به پرش نکنید وگرنه از کنار مانع فرار می کند. فرار اسب و خودداری آن از پرش فقط و فقط ناشی از اشتباه سوارکار است. از مربی خود در مورد خطایی که انجام دادید سوال کنید تا شما را راهنمایی کند.